fredag den 12. september 2014

Græs og halm til Gas

Fra et seminar d. 3. september fik man indtryk af hvilke muligheder der ligger i at bruge græs til energiproduktion i form af biogas. Politikere og andre ønsker ikke at energiafgrøder bliver en dominerende del af biogasproduktionen i Danmark, sådan som den gør i Tyskland, hvor der i høj grad dyrkes energimajs til biogas. Derfor er det bestemt at max. 25 pct. af inputtet til biogasanlæg må være energiafgrøder. I 2018 strammes grænsen til 12 pct. Økologer der bruger kløvergræs er dog undtaget herfor.
Et alternativ til energiafgrøder kan være græs fra naturarealer eller halm, som der er et stort overskud af i Danmark. Man kan ganske vist afbrænde mere halm for at udnytte energien fra halm end vi gør i dag, men det vil give en negativ kulstofbalance og på sigt skade jordens frugtbarhed. Syddansk Universitet har beregnet, at hvis kulstofindholdet i jorden skal holdes intakt, så kan vi kun udnytte 15 PJ (petajoule) i energi ved at brænde halmen. Hvis man derimod forbehandler halmen og kører halmen igennem biogasanlæg, så kan vi udnytte 50 PJ fra halm uden at få negativ kulstofbalance. Forskellen skyldes, at biogasanlægget kun nedbryder ca. halvdelen af det organiske kulstof i halm, men det i afbrændingen forsvinder helt. Hvis halmen bliver teknisk og økonomisk muligt at udnytte, kan det trække en masse kvæg og svinegylle med i gennem biogasanlæggene, da gylle alene er svær at få økonomi i at afgasse.

Seminarprogrammet og indlæggene kan ses her.

Michael Tersbøl
Mobil 515327411