tirsdag den 13. januar 2015

Nedfældning af kvæggylle til kløvergræs på sandjorde

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fra juli 2014 har økologer stadig mulighed for slageudlægning til kløvergræsmarker i perioden 1. februar til 1. maj.
Det er en stor fordel med slageudlægning på lerjordsmarkerne, der ikke kan bære tung trafik i det tidlige forår. Når marken senere på foråret kan bære, har planterne manglet næring, hvis de ikke har fået gødning, og jorden er ofte for hård til, at det er muligt at nedfælde. På de lettere jordtyper er der ingen tvivl om, at græsmarken kommer bedst i gang, når gyllen nedfældes i løbet af marts måned.
I 2013 og 2014 er der lavet forsøg med nedfældning af kvæggylle ved Århus Universitet, Jyndevad. Det skal understreges, at Jyndevad lokaliteten er flad sandjord.
Det er et konventionelt forsøg, der er gødet med handelsgødning i intervallet 150 – 250 kg N som referencer. I denne blog vil jeg have fokus på forsøgsledende Nf 17 cm, hvor gyllen er nedfældet med en græsjordsnedfælder med 17 cm mellem skærene, Nf 34 cm, hvor der kun er nedfældet med hver andet skær og Sl slangeudlægning. Der er i alle tre forsøgsbehandlinger tilført 170 kg Ammoniumkvælstof i kvæggylle pr. ha
Ved Nf 34 cm er nedfældningsdybden øget til ca.8 cm, hvor der er nedfælde op til 40 ton gylle pr. ha.
I dette forsøg er der et merudbytte på ca. 900 afgrødeenhed pr. ha. Der er kun tale om et forsøg, og derfor er det forbundet med usikkerhed. Derfor skal dette blot ses som en mulighed for at øge udbytterne i kløvergræs på sandjord.
I et økologisk grovfodersædskifte vil der normalt kun være 100-125 kg ammoniumkvælstof til rådighed ved to udbringninger.

Afgrødeskaderne ved fire nedfældninger kan til dels opvejes af den bedre udnyttelse af kvælstoffet. Derfor er der kun 210 afgrødeenheder i merudbytte i 2. årsforsøget, her er der lavet otte nedfældninger over to år. 
Ved udarbejdelse af gødningsplan regnes der med 50 pct. Udnytteles af totalt kvælstoffet ved slageudlægning og 70 pct. udnyttelse ved nedfældning.
Af Poul Christensen økologikonsulent, poc@okologi.dk, mobil. 3062 7545

Ingen kommentarer:

Send en kommentar