mandag den 31. august 2015

"Bondens øje feder studen" - mælk


Selvom økologerne har oplevet at deres mælkepris har været stigende i den sidste periode, er det stadig nødvendigt at fokusere på afkastet af det arbejde der udføres. Det betyder både indtægtsmaximering og omkostningsminimering. Hos nogle vil det måske kunne betale sig at bruge et kg tilskudsfoder mere for at stabilisere mælkeydelsen, men det kunne være, der var andre steder, der ville give mere
på bundlinjen. Tag derfor fat i feks ben/klove, køernes immunforsvar, sygdomme i besætningen, kalve og kviernes vækst, herunder især negative påvirkninger af denne, og udnyt det potentiale dette giver. Alt dette for at være med til at forbedre mælkeproduktionens økonomi.

Kirstine Lauridsen, cand agro Landbrugsafdelingen, Økologisk Landsforening
Mobil 20436104 eller mail: KL@okologi.dk

fredag den 28. august 2015

Efterafgrøderne gror

Efterafgrøderne er i god vækst, men skal de tælle med i regnskabet hos NaturErhvervsstyrelsen må de også anmeldes i Tast Selv service.
Tjek at pligtige efterafgrøder er anmeldt på den rigtige mark. Og er planlagte efterafgrøder af den ene eller anden grund ikke er blevet til noget, skal der ændres i skemaerne!
Deadline for ændringer er 10. september. - Kravet er 14 eller 10% afhængig af gødningsniveau, hvis man ikke bruger af sit opsparede overskud?

Erik Kristensen, Planteavlskonsulent
Tel. 61974911

tirsdag den 25. august 2015

Leverikter og frahegning af fugtige arealer.

August og september måned er vigtige, når leverikte-infektion skal reduceres.
Det er nu, fugtige arealer skal frahegnes, så dyrene ikke afgræsser arealer, hvor pytsneglen lever.
Du kan placere et bræt på jorden ved det fugtige areal, og se om du kan finde pytsneglen.
Pytsneglen vil gemme sig under brættet. Men den er lille – se billedet med tændstikken.
Du kan se infektionsgraden i din besætning på udskriften: Velfærdsnøgletal økologi, som
viser antal slagtefund. Infektionen påvirker både mælkeydelsen og kødtilvæksten.

Kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen , cand. agro., DL 
mobil: +45 20 43 61 04
 

onsdag den 19. august 2015

Planteavlere høster gødningFlere østjyske planteavlere høster i disse uger gødning på deres kløvermarker og flytter det til raps- og vintersædsmarkerne.
På billedet her bliver der høstet kløvergræs, som flyttes til den mark, der skal sås vinterraps i. 
Hvor meget kvælstof, man på denne måde flytter, varierer efter planteart og vækststadium. Flytter man i forholdet 1:1 ha, kan man med en kløverrig grøngødning tilføre 75-100 kg total-N. Jo højere kløverprocent, jo mere N. 
Med en udnyttelse på 30 % vil der således være en tilførsel på 20-30 kg udnyttet N til foråret. Ønsker man at fuldgøde en vinterrug på lerjord, skal man altså flytte grønmasse i forholdet 3:1 ha. Prøv for erfaringens skyld at lave et par striber, hvor du gødsker anderledes end i resten marken, f.eks. 1:1, 2:1 eller 3:1.
Hvor hurtigt kvælstoffet frigives afhænger igen af vækststadiet og kløverandelen. Jo mere kvælstof i forhold til kulstof, jo hurtigere frigives det. Til vintersæd med lang vækstsæson skal kløvergræsset nok nå at gøre nytte, og selv om man høster 75-100 kg N/ha over jorden, vil rødder og genvækst stadig give god forfrugtsvirkning til efterfølgende afgrøder.


Poul Christensen
Planteavlskonsulent
Mobil: 3062 7545
Mail: poc@okologi.dk

torsdag den 13. august 2015

Engbrandbæger er giftig for dyr

Lige nu står Engbrandbægeren i blomst rundt omkring langs vejene, som her på byggegrunde, langs med veje og på brak- og græsmarker der ikke er for tætte. Den er ret så giftig for kreaturer og heste og bør derfor holdes væk fra markerne så vidt muligt.
Engbrandbæger er flerårig, men spreder sig også med massevis af frø fra hver plante. Det gælder derfor om at få den slået af hurtigst muligt, på egne arealer og også gerne at få naboen til det, hvis det er derfra problemet kommer. Da planterne er langt henne i blomstringen og frø derfor vil dannes, bør det gøres med en slagleklipper el. lign. der knuser planterne og derved minimerer frøspredningen

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
onsdag den 5. august 2015

Nye Øko-biogasanlæg undervejsI løbet af sommeren er der bygget to økologiske gårdbiogasanlæg. På filmen får du indtryk af den sidste fase af byggeriet ved Kliplev, hvor de to reaktortanke og alle komponenterne er ved at blive sat sammen. På taget er håndværkerne fra agriKomp ved at fastgøre fiberdugen som adskiller gaslageret oven på tanken fra træloftet under dugen.

Fast biomasse som dybstrøelse og ensilage bliver læsset op i dette Vielfrass-indfødningsmodul, hvor det bliver  revet op og løsnet og derefter skubbet ned i reaktoren med en snegl.


Herover ses den nedadgående snegl fra indfødningsenheden og ind i reaktor 1. Til venstre i billedet ses motoren til den ene paddelomrører, og hvordan paddelen er fastgjort i betonen udvendigt.

 
I mellem reaktor 1 og 2 er der et teknikhus, hvor pumper, varmefordeling, el-installation, styring og meget mere er installeret.

Jeg nåede lige at kikke ned i reaktor 1 til paddelomrøreren inden "taget" blev lukket. Der er fire "skovle" (padler) på hver omrører og 2 omrører i reaktor 1 og 1 i reaktor 2. På reaktorvæggen ses varmerør, der skal holde biomassen på 40 grader.

Der bruges ekscenter snekkepumper til at pumpe fra den ene tank til den anden. Det er de mest robuste, når der er højt et tørstofindhold i gyllen.

Biogasanlæggene bliver sat i drift i august-september i år og der vil blive arrangeret åbenthus og andre muligheder for at se anlæggene i drift i det kommende år.

Michael Tersbøl
email: mit@okologi.dk
Mobil 51532711